×
  • en
  • ru

Riskid

Põhiliste riskide kirjeldus

Fondi investeeringute käigus esinevad riskid, mille riskijuhtimine on Fondivalitseja igapäevane jooksev tegevus. Peamised fondide varade investeerimisega kaasnevad riskid on alljärgnevad:

Likviidsusrisk – likviidsusrisk on seotud vahendite puudumisega margin-nõuete täitmisel, st olukord, kus tagatisdeposiit ei kata suurest hinnaliikumisest tulenevat alusvara väärtuse muutust ning selleks peab lühikese aja jooksul leidma täiendavaid tagatisi, vastasel juhul eksisteerib positsiooni sulgemise oht ja investeeringu kaotuse oht. Likviidsusrisk tähendab ka olukorda, kus väärtpaberiturgude vähese likviidsuse tõttu ei pruugi Fondil õnnestuda müüa varasid soovitud ajal soovitud hinnaga või ei pruugi õnnestuda varade müük üldse.

Varade hoidmise risk – risk, et tagatisagendi, kauplemisplatvormi pakkuja või muu vara hoidja muutub maksejõuetuks, varad hävivad või kaovad või leiab aset mistahes muul moel varade väärkasutus.

Valuutarisk – fondi varasid investeeritakse väärtpaberitesse, mis on emiteeritud muudes valuutades kui fondi baasvaluuta. Seetõttu mõjutab fondi valuutarisk, mis tuleneb valuutakursside muutustest.

Tehingu vastaspoole risk – risk tuleneb fondi varaga tehtava tehingu vastaspoole suutmatusest täita tehingu sõlmimisega endale võetud kohustusi.

Tururisk– risk, et investeeringu väärtus võib väheneda või investeeringuga seotud kohustused suureneda väärtpaberiturul toimuvate ebasoodsate muutuste tõttu (nt makromajanduslikud sündmused, ebastabiilsus poliitilises või sotsiaalses süsteemis, investorite käitumine jne).

Finantsvõimenduse risk – võimendatud vara väärtus võib ootamatult muutuda ja seeläbi kaasa tuua olulist kahju fondi varadele.

Volatiilsusrisk – hindade järsu muutumise risk avatud positsioonidele.

Varade hindamise risk – risk, et puudub varade suhtes esinduslik noteering ning on keeruline õiglaselt varasid hinnata.

Poliitiline risk– risk, et riigis, kus alusvaraks olevat kaupa toodetakse või turustatakse, toimuvad sündmused, mis mõjutavad selle riigi või piirkonna poliitilist või majanduslikku stabiilsust või edasist arengut ning mille tulemusena võib tekkida järsk turuhinna kõikumine. Poliitilise riskina on käsitletavad näiteks radikaalsed muudatused majandus- ja õiguspoliitilises keskkonnas (nt natsionaliseerimisprotsessid), sotsiaalsed ja sisepoliitilised kriisiolukorrad (nt terrorismiaktid, sõda) vms.

Looduskatastroofi risk – risk, et riigis, kus alusvaraks olevat kaupa toodetakse või turustatakse, toimuvad äärmuslikud loodusõnnetused, mis mõjutavad järsult vastava alusvara turuhinda.

IT- süsteemide risk – risk, mis tuleneb näiteks süsteemi riketest, mis võivad olla seotud IT-alaste tõrgete ja võimalike tõrgetega kauplemissüsteemides.

Huvide konfliktide risk– risk, et tehinguid tehakse Fondivalitsejaga seotud isikutega või huvide konflikti puhul selliste isikutega.

Õiguslik risk – Muutused globaalses õigusruumis ja seadusandluses, mis keelustavad mingi alusvaraks oleva kauba või instrumendiga või mingil konkreetsel turul kauplemise. Muutused õigusaktides, mis teevad imperatiivseks mingite elementidega arvestamise, s.h. mis kehtestavad täiendavaid mitterahalisi või rahalisi kohustusi kauplejatele.

Finantsrisk – rahandussüsteemi ebastabiilsus, s.h. teiste osapoolte finantsprobleemid, kes on kauplemisse kaasatud (pangad, kauplemiskeskkonna operaatorid).